Takstblad/priser

Takstblad for driftsbidrag gældende fra 1. januar 2018.

Driftsbidrag:

kr.

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed excl.moms 350,00
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. moms 437,50
Variabelt bidrag pr. m³ (1000 liter vand) excl.moms 3,50
Statsafgift på ledningsført vand pr. m³ excl. moms 6,18
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse excl. moms 0,19
1 kubikmeter vand incl. afgifter og moms 12,34

Gebyr:

Lukkegebyr for restancer (momsfri) excl. faktiske afholdte omkostninger 400,00
Åbne gebyr for restancer excl. faktiske afholdte omkostninger – excl. moms 400,00
Gebyr for vandspild og skønnet forbrug ved selvforskyldt skade på ledningsnettet – excl. moms 400,00
Rykkegebyr ved restance (momsfri) 100,00
Inkasso gebyr (momsfri) 100,00
Gebyr for erstatning af frostsprunget/ødelagt vandmåler (målerstørrelse under 4,0 m³/h) excl. moms 1045,00
Flyttegebyr excl. moms 65,00

Priser for anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) gældende fra 1. januar 2018
De anførte priser er excl. moms.

BYMÆSSIG BEBYGGELSE – indenfor tættere bebygget område

Kr.
Gruppe 1 – Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 3.400
Forsyningsledningsbidrag 9.678
Stikledningsbidrag op til ø40 mm pr. stk. 5.978
Anlægsbidrag ialt 19.056
Byggegrundene på Galgehøj, Fredsbovej samt Ring Sø Park sælges byggemodnet af Horsens
Kommune, dvs. anlægsbidrag (1 boligenhed) er inkluderet i grundprisen.
Gruppe 2 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 6.800
Forsyningsledningsbidrag 18.856
Stikledningsbidrag op til ø 50 mm pr. stk. 7.982
Anlægsbidrag ialt 33.638
Gruppe 3 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 10.200
Forsyningsledningsbidrag 48.952
Stikledningsbidrag op til ø 63 mm pr. stk. 10.083
Anlægsbidrag ialt 69.235
Gruppe 4 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 13.600
Forsyningsledningsbidrag 54.161
Stikledningsbidrag op til ø 75 mm pr. stk. 13.645
Anlægsbidrag ialt 81.406

LANDOMRÅDER – uden for tættere bebygge område

Kr.
Gruppe 5 – pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus samt mindre landbrug)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 3.400
Forsyningsledningsbidrag 28.914
Stikledningsbidrag ø 40 mm pr. stk. (inkl. tilkobling til eksisterende installation) 16.366
Anlægsbidrag ialt 48.680
Gruppe 6 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 6.800
Forsyningsledningsbidrag 32.416
Stikledningsbidrag ø 50 mm pr. stk. (incl. tilkobling til eksisterende installation) 17.453
Anlægsbidrag ialt 56.669
Gruppe 7 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 10.200
Forsyningsledningsbidrag 37.953
Stikledningsbidrag ø 63 mm pr. stk. (incl. tilkobling til eksisterende installation) 19.718
Anlægsbidrag ialt 67.871
Gruppe 8 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 13.600
Forsyningsledningsbidrag 43.165
Stikledningsbidrag ø 75 mm pr. stk. (incl. tilkobling til eksisterende installation) 23.897
Anlægsbidrag i alt 80.662

Supplerende anlægsbidrag (gruppe 1 til 8)
Ved byggeri af flere boligenheder på samme ejendom betales en forøgelse af anlægsbidraget,
der svarer til ændringen, dvs. ét hovedanlægs- og ét forsyningsledningsbidrag. Hvis ændringen i
antal af boligenheder samtidig kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen betales ét
stikledningsbidrag i forhold til den ansøgte stikstørrelse. Tidligere betalte stikledningsbidrag
dækker omkostninger til tidligere udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Supplerende anlægsbidrag ved overgang fra fælles til individuel afregning efter målt forbrug
Hvis vandværket skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:
– den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler
– den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning
– den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden og vandværket skal have umiddelbar adgang til stophanen.
Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af vandværket.
Overgangen fra fælles til individuel afregning efter forbrug medfører et supplerende anlægsbidrag, der svarer til ændringen, dvs. ét stikledningsbidrag pr. boligenhed. Anlægsbidraget reduceres med allerede betalte stikledningsbidrag.

I by områder dækker tilslutningsafgiften til og med fortov/skel.

Tilslutningsafgiften skal være betalt inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Priserne index reguleres årligt.