Takstblad/priser

Takstblad for driftsbidrag gældende fra 1. januar 2019.

Driftsbidrag:

kr.

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed excl.moms 475,00
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. moms 593,75
Variabelt bidrag pr. m³ (1000 liter vand) excl.moms 3,50
Statsafgift på ledningsført vand pr. m³ excl. moms 6,18
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse excl. moms 0,19
1 kubikmeter vand incl. afgifter og moms 12,34

Gebyr:

Lukkegebyr for restancer (momsfri) excl. faktiske afholdte omkostninger 400,00
Åbne gebyr for restancer excl. faktiske afholdte omkostninger – excl. moms 400,00
Gebyr for vandspild og skønnet forbrug ved selvforskyldt skade på ledningsnettet – excl. moms 400,00
Rykkegebyr ved restance (momsfri) 100,00
Inkasso gebyr (momsfri) 100,00
Gebyr for erstatning af frostsprunget/ødelagt vandmåler (målerstørrelse under 4,0 m³/h) excl. moms 1045,00
Flyttegebyr excl. moms 65,00
Gebyr til forbrugere som ikke er tilmeldt Betalingsservice  35,00

 

Priser for anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) gældende fra 1. januar 2019
De anførte priser er excl. moms.

BYMÆSSIG BEBYGGELSE – indenfor tættere bebygget område

Kr.
Gruppe 1 – Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig )
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 3.400
Forsyningsledningsbidrag 9.823
Stikledningsbidrag op til ø32mm /  ø40 mm pr. stk. 6.068
Anlægsbidrag i alt 19.291
Gruppe 2 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 6.800
Forsyningsledningsbidrag 19.139
Stikledningsbidrag op til ø 50 mm pr. stk. 8.102
Anlægsbidrag i alt 34.041
Gruppe 3 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 10.200
Forsyningsledningsbidrag 49.686
Stikledningsbidrag op til ø 63 mm pr. stk. 10.042
Anlægsbidrag i alt 69.928
Gruppe 4 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 13.600
Forsyningsledningsbidrag 54.973
Stikledningsbidrag op til ø 75 mm pr. stk. 13.850
Anlægsbidrag ialt 82.423

LANDOMRÅDER – uden for tættere bebygge område

Kr.
Gruppe 5 – pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus samt mindre landbrug)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 3.400
Forsyningsledningsbidrag 29.348
Stikledningsbidrag ø 40 mm pr. stk. 16.611
Anlægsbidrag ialt 49.359
Gruppe 6 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 6.800
Forsyningsledningsbidrag 32.902
Stikledningsbidrag ø 50 mm pr. stk. 17.715
Anlægsbidrag ialt 57.417
Gruppe 7 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 10.200
Forsyningsledningsbidrag 38.522
Stikledningsbidrag ø 63 mm pr. stk. 20.014
Anlægsbidrag ialt 68.736
Gruppe 8 – Øvrige forbrugere – årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 13.600
Forsyningsledningsbidrag 43.812
Stikledningsbidrag ø 75 mm pr. stk. 24.256
Anlægsbidrag i alt 81.668

Supplerende anlægsbidrag (gruppe 1 til 8)
Ved byggeri af flere boligenheder på samme ejendom betales en forøgelse af anlægsbidraget,
der svarer til ændringen, dvs. ét hovedanlægs- og ét forsyningsledningsbidrag. Hvis ændringen i
antal af boligenheder samtidig kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen betales ét
stikledningsbidrag i forhold til den ansøgte stikstørrelse. Tidligere betalte stikledningsbidrag
dækker omkostninger til tidligere udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Supplerende anlægsbidrag ved overgang fra fælles til individuel afregning efter målt forbrug
Hvis vandværket skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:
– den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler
– den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning
– den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden og vandværket skal have umiddelbar adgang til stophanen.
Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af vandværket.
Overgangen fra fælles til individuel afregning efter forbrug medfører et supplerende anlægsbidrag, der svarer til ændringen, dvs. ét stikledningsbidrag pr. boligenhed. Anlægsbidraget reduceres med allerede betalte stikledningsbidrag.

I by områder dækker tilslutningsafgiften til og med fortov/skel.

Tilslutningsafgiften skal være betalt inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Priserne index reguleres årligt.