Takstblad/priser

Takstblad for driftsbidrag gældende fra 1. januar 2020.

DRIFTSBIDRAG: kr.
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed excl. moms 475,00
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed incl. moms 593,75
Variabelt bidrag pr. m³ (1000 liter vand) excl. moms 3,50
Statsafgift pr. ledningsført vand pr. m³ excl. moms 6,18
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse excl. moms 0,19
1 kubikmeter vand incl. afgifter og moms 12,34

 

GEBYR: kr.
Lukkegebyr for restancer (momsfri) excl. faktiske afholdte omkostninger 400,00
Åbne gebyr for restancer excl. faktiske afholdte omkostninger – excl. moms 400,00
Gebyr for vandspild og skønnet forbrug ved selvforskyldt skade på ledningsnettet – excl. moms 400,00
Rykkegebyr ved restance (momsfri) 100,00
Inkasso gebyr (momsfri) 100,00
Gebyr for erstatning af frostsprunget/ødelagt vandmåler
(målerstørrelse under 4,0 m³/h) excl. moms
1045,00
Flyttegebyr – excl. moms 65,00
Gebyr til forbrugere som ikke er tilmeldt Betalingsservice 35,00

Priser for anlægsbidrag (tilslutningsafgifter) gældende fra 1. januar 2020
De anførte priser er excl. moms.

BYMÆSSIG BEBYGGELSE – indenfor tættere bebygget område kr.
Gruppe 1 – pr. boligenhed
(parcelhus, rækkehus, lejlighed, andelsbolig)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 4.000
Forsyningsledningsbidrag 10.077
Stikledningsbidrag (op til ø 32 mm / ø 40 mm) pr. stk. 6.225
Anlægsbidrag i alt 20.302
Gruppe 2 – øvrige forbrugere
årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 8.000
Forsyningsledningsbidrag 19.635
Stikledningsbidrag (op til ø 50 mm) pr. stk. 8.312
Anlægsbidrag ialt 35.947
Gruppe 3 – øvrige forbrugere
årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 12.000
Forsyningsledningsbidrag 50.973
Stikledningsbidrag (op til ø 63 mm) pr. stk. 10.302
Anlægsbidrag i alt 73.275
Gruppe 4 – øvrige forbrugere
årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 16.000
Forsyningsledningsbidrag 56.397
Stikledningsbidrag (op til ø 75 mm) pr. stk. 14.209
Anlægsbidrag ialt 86.606

 

LANDOMRÅDER – udenfor tættere bebygget område kr.
Gruppe 5 – pr. boligenhed (parcelhus, rækkehus, lejlighed,
andelsbolig, sommerhus samt mindre landbrug)
Hovedanlægsbidrag (1 stk.) 4.000
Forsyningsledningsbidrag 30.108
Stikledningsbidrag (ø 40 mm) pr. stk. 17.041
Anlægsbidrag i alt 51.149
Gruppe 6 – øvrige forbrugere
årsforbrug 0-800 m³
Hovedanlægsbidrag (2 stk.) 8.000
Forsyningsledningsbidrag 33.754
Stikledningsbidrag (ø 50 mm) pr. stk. 18.174
Anlægsbidrag ialt 59.928
Gruppe 7 – øvrige forbrugere
årsforbrug 801-3000 m³
Hovedanlægsbidrag (3 stk.) 12.000
Forsyningsledningsbidrag 39.520
Stikledningsbidrag (ø 63 mm) pr. stk. 20.532
Anlægsbidrag i alt 72.052
Gruppe 8 – øvrige forbrugere
årsforbrug 3001-6000 m³
Hovedanlægsbidrag (4 stk.) 16.000
Forsyningsledningsbidrag 44.947
Stikledningsbidrag (ø 75 mm) pr. stk. 24.884
Anlægsbidrag ialt 85.831

 

Supplerende anlægsbidrag (gruppe 1 til 8)
Ved byggeri af flere boligenheder på samme ejendom betales en forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen, dvs. ét hovedanlægs- og ét forsyningsledningsbidrag. Hvis ændringen i antal af boligenheder samtidig kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen betales ét
stikledningsbidrag i forhold til den ansøgte stikstørrelse. Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Supplerende anlægsbidrag ved overgang fra fælles til individuel afregning efter målt forbrug
Hvis vandværket skal imødekomme ansøgningen skal følgende forudsætninger være opfyldt:
– den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler
– den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning
– den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden og vandværket skal have umiddelbar adgang til stophanen.
Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af vandværket.
Overgangen fra fælles til individuel afregning efter forbrug medfører et supplerende anlægsbidrag, der svarer til ændringen, dvs. ét stikledningsbidrag pr. boligenhed. Anlægsbidraget reduceres med allerede betalte stikledningsbidrag.

I by områder dækker tilslutningsafgiften til og med fortov/skel.

Tilslutningsafgiften skal være betalt inden ledningsarbejdet påbegyndes.

Priserne indexreguleres årligt.